Vedtægter


§ 1 – NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Skive-Resen Badmintonklub, SRB90. Klubbens hjemsted er Skive kommune.

§ 2 – FORMÅL
Det er SRB 90´s formål at spille badminton på elite- og motionsplan.
Det er endvidere en væsentlig målsætning for SRB90 at have et så veludviklet og godt klubliv, at klubben bliver et rart værested for børn, unge og voksne uanset badmintonmæssige kvalifikationer.
Det er et mål at inddrage flest mulige medlemmer og/eller forældre i arbejdet omkring klubben, f.eks. som ungdomstrænere, ledere eller til socialt arbejde.

§ 3 – MEDLEMSKAB AF HOVEDORGANISATION
SRB90 er medlem af Badminton Danmark og er undergivet forbundets love og bestemmelser.

§ 4 – OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for klubbens anliggender, og som er villig til at overholde klubbens vedtægter og bestemmelser, samt betale de for klubben fastlagte kontingenter m.m.
Som aktive medlemmer kan dog kun optages det antal, der er kapacitet til.
Der kan også optages passive medlemmer af SRB90.
Medlemmer af klubben forpligter sig til at optræde på en sådan måde, at det fremmer SRB90´s omdømme. Dette gælder specielt, når medlemmer repræsenterer eller er aktive i klubben.

§ 5 – KONTINGENT
Klubbens kontingent, indskud og opkrævningsterminer fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 6 – UDMELDELSE – EKSKLUSION
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til opkrævningstermin, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere er medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Det pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jfr § 15

§ 7 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som klubbens vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første halvdel af maj måned, indkaldes med mindst to ugers varsel på klubbens hjemmeside.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret og valgbarhed har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af klubben i de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som  ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forælder pr. medlem. Denne forælder har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jfr. dog § 16.

§ 8 – DAGSORDENEN VED GENERALFORSAMLINGEN
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af regnskab og gennemgang af formueforhold, samt budget for næste år.
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelse. Bestyrelsen består af min.5 og max 9 personer, som vælges på generalforsamlingen og efterfølgende konstituerer sig. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, dog således af højst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ad gangen.
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  • Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

§ 9 - GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, § 15 og § 16. Dirigenten afgør afstemningsmetoden, dog skal på begæring fra blot et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

§ 10 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om de/de emner, der ønskes behandlet.
Om indkaldelse gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 – BESTYRELSEN
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og den repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

§ 12 – KONSTITUERING OG TEGNINGSRET
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, og heriblandt enten formand eller kasserer, er til stede, jfr. dog § 6. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner udover hvad der er fastsat i forretningsordenen kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Alle sager, der angår køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom, skal vedtages på en generalforsamling.

§ 13 – REGNSKAB
Klubbens regnskabsår er fra 1/5 – 30/4. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse med revisorernes påtegning.

§ 14 – REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en  revisorsuppleant, jfr. § 8.
Revisorerne skal hvert år i henhold til § 13 gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15 – VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Forslag til vedtægtsændring skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. § 7.

§ 16 – KLUBBENS OPLØSNING
Opløsning af klubben kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen. Forslaget skal dernæst vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis 2/3 af klubbens medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Beslutning om opløsning skal her træffes med 2/3´s majoritet. Samtidig bestemmes, at evt. materialer skal tilfalde Skive Idræts Samvirke.
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til idrætslige formål. Den på det tidspunkt siddende bestyrelse er eksekurator indtil pengene er placeret.
Bliv medlem
Klik her for at se alle hold
Tilmelding

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Badminton i Skive • Skive-Resen Badmintonklub • info@srb90.dk